0
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Spôsob reklamácie:
     Tovar možno reklamovať v prípade, že ste obdržali: poškodený tovar,  iný tovar ako ste si objednali, nekompletný tovar, pri zistení iných skutočností, ktoré by boli v rozpore s Vašou objednávkou. O reklamácii nás prosím najskôr informujte telefonicky, alebo prostredníctvom  našej e-mailovej adresy a až následne zašlite predmetnú zásielku späť, spolu s kópiou faktúry o tovare.  Po obdržaní tovaru preskúmame a posúdime oprávnenosť Vašej reklamácie a zašleme Vám vyjadrenie. Ak bude Vaša reklamácia oprávnená, pošleme Vám po spoločnom dohovore nový tovar, alebo Vám vrátime Vaše peniaze. Dopravu reklamovaného tovaru hradí zákazník, v prípade uznania oprávnenosti reklamácie môže zákazník  požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovaný opravený alebo vymenený tovar Vám zašleme späť na naše náklady.

 

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu, krmivá…), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká.
 


Reklamačný postup:

Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie. Predávajúci prípadnú reklamáciu vybavuje v súlade s právnymi platnými predpismi, ktoré o tejto problematike pojednávajú. Predávajúci priebežne kontaktuje spotrebiteľa a  informuje ho o postupe v danej veci. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodbornej prevádzky produktov, funkčných vlastností poškodených na základe neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami..

Na všetky ponúkané výrobky nepotravinárskeho charakteru sa vzťahuje záručná doba v trvaní 2 roky. V prípade nesplnenia zmluvných podmienok dodania prevádzkovateľom, v súlade so obchodným zákonom  máte možnosť, ak kupujete  tovar ako súkromná osoba, odstúpiť od predmetnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade takéhoto  rozhodnutia, tovar, ktorý ste prevzali zašlite späť na našu adresu. Tovar musí byť kompletný, musí byť vrátený v pôvodnom obale a bez známok použitia. Prevádzkovateľ internetového obchodu neručí za prípadné poškodenie pri doprave pred prijatím tovaru. V prípade odstúpenia zákazníkom - musí zákazník oznámiť prevádzkovateľovi túto skutočnosť, a to elektronicky na kontaktnú emailovú adresu.  Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. V prípade, že zákazník už tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde prevádzkovateľ bez zbytočných odkladov posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený prevádzkovateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru a pod). Prevádzkovateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na dopravu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru. V prípade vzniku akýchkoľvek okolností, ktoré by menili dohodu o kúpe tovaru, alebo Vašich otázok k postupu v danej veci, nás prosím kontaktujte. Pomoc, poskytnutie informácií a spokojnosť zákazníka s vybraným a dodaným tovarom je našou prioritou a obchodným cieľom.  Všetky ďalšie vzťahy pojednávajúce o zákonitostiach predaja tovaru a netvoria už súčasť s už použitými ustanoveniami  týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Spokojnosť zákazníka, poskytovanie potrebných a cenných  informácií a v neposlednom rade nezištná pomoc s riešením širokej technickej a inej problematiky detektorov a ich použiteľnosti a voľby, je našou prioritou. Obojstranná dôvera a čestnosť na obidvoch stranách nám všetkým prinesú, len pozitívne skúsenosti a ľahšie spoločné zvládnutie prípadných nepredvídateľných komplikácii.

Tešíme sa  na Vašu spokojnosť a spoločnú spoluprácu.