0
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Spôsob reklamácie:
     Tovar možno reklamovať v prípade, že ste obdržali: poškodený tovar,  iný tovar ako ste si objednali, nekompletný tovar, pri zistení iných skutočností, ktoré by boli v rozpore s Vašou objednávkou. O reklamácii nás prosím najskôr informujte telefonicky, alebo prostredníctvom  našej e-mailovej adresy a až následne zašlite predmetnú zásielku späť, spolu s kópiou faktúry o tovare.  Po obdržaní tovaru preskúmame a posúdime oprávnenosť Vašej reklamácie a zašleme Vám vyjadrenie. Ak bude Vaša reklamácia oprávnená, pošleme Vám po spoločnom dohovore nový tovar, alebo Vám vrátime Vaše peniaze. Dopravu reklamovaného tovaru hradí zákazník, v prípade uznania oprávnenosti reklamácie môže zákazník  požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovaný opravený alebo vymenený tovar Vám zašleme späť na naše náklady.

 

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu, krmivá…), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká.
 


Reklamačný postup:

Po obdržaní vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie. Predávajúci prípadnú reklamáciu vybavuje v súlade s právnymi platnými predpismi, ktoré o tejto problematike pojednávajú. Predávajúci priebežne kontaktuje spotrebiteľa a  informuje ho o postupe v danej veci. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodbornej prevádzky produktov, funkčných vlastností poškodených na základe neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami..

Na všetky ponúkané výrobky nepotravinárskeho charakteru sa vzťahuje záručná doba v trvaní 2 roky. V prípade nesplnenia zmluvných podmienok dodania prevádzkovateľom, v súlade so obchodným zákonom  máte možnosť, ak kupujete  tovar ako súkromná osoba, odstúpiť od predmetnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade takéhoto  rozhodnutia, tovar, ktorý ste prevzali zašlite späť na našu adresu. Tovar musí byť kompletný, musí byť vrátený v pôvodnom obale a bez známok použitia. Prevádzkovateľ internetového obchodu neručí za prípadné poškodenie pri doprave pred prijatím tovaru. V prípade odstúpenia zákazníkom - musí zákazník oznámiť prevádzkovateľovi túto skutočnosť, a to elektronicky na kontaktnú emailovú adresu.  Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. V prípade, že zákazník už tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde prevádzkovateľ bez zbytočných odkladov posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený prevádzkovateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predovšetkým náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebenie tovaru a pod). Prevádzkovateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady na dopravu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru. V prípade vzniku akýchkoľvek okolností, ktoré by menili dohodu o kúpe tovaru, alebo Vašich otázok k postupu v danej veci, nás prosím kontaktujte. Pomoc, poskytnutie informácií a spokojnosť zákazníka s vybraným a dodaným tovarom je našou prioritou a obchodným cieľom.  Všetky ďalšie vzťahy pojednávajúce o zákonitostiach predaja tovaru a netvoria už súčasť s už použitými ustanoveniami  týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Spokojnosť zákazníka, poskytovanie potrebných a cenných  informácií a v neposlednom rade nezištná pomoc s riešením širokej technickej a inej problematiky detektorov a ich použiteľnosti a voľby, je našou prioritou. Obojstranná dôvera a čestnosť na obidvoch stranách nám všetkým prinesú, len pozitívne skúsenosti a ľahšie spoločné zvládnutie prípadných nepredvídateľných komplikácii.

Tešíme sa  na Vašu spokojnosť a spoločnú spoluprácu.This website uses cookies. By continuing to browse this website you without changing the settings of your web browser to accept cookies to use cookies.
For more information about our cookies and their use.  Ok